t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Suçtan zarar görülmemesine rağmen katılma talebinin kabulü ve lehe kanun uygulaması hakkında.

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2004/18447
K. 2006/11340
T. 24.5.2006

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1- İhaleye fesat karıştırma suçunun tarafı olmadığı ve suçtan zarar görmediği halde mahkemece Yasaya aykırı gerekçeyle kamu davasına katılan olarak kabulünün, mağdura bu niteliği ve dolayısıyla Yasa yoluna başvurmak hak ve yetkisini kazandırmadığı,

Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CYY.nın 317. maddesi uyarınca yakınan Fikri Doğan’ın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2- Sanık Nusret Koç hakkında görevliye sövme suçundan kurulan hükme ilişkin temyizde,

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan Fikri Doğan’ın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

3- Sanıklar Bayram Karatop ve Hasan Ali Kaya hakkında Görevliye sövme suçundan kurulan hükümlere ilişkin temyizde,

5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 7. maddesinde `zaman bakımından uygulanma`, 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasasının 9. maddesinde ise, `lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul` kurallarının düzenlenmesi, ayrıca 5252 sayılı Yasasının 12. maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Yasasının yürürlükten kaldırılmış olması, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve bu Yasaların hükümden sonra, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması karşısında;

5237 sayılı Yasasının 7. ve 5252 sayılı Yasasının 9/3. maddeleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası uyarınca, sanıkların hukuki durumlarının 5237 sayılı Türk Ceza Yasası hükümleri de gözetilerek yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar Bayram Karatop ile Hasan Ali Kaya müdafileri, katılan Fikri Doğan ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden sair hususlar incelenmeksizin, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesinden başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.