t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Sanığın para alma vaadi karşılığında ihaleye katılan kişilerin ihaleden çekilmelerini sağlayıp menfaat temin etmesi şeklindeki eylemi hakkında.

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2006/12792
K. 2006/10667
T. 26.12.2006
Devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suçundan hükümlü Abdurrahman’ın bozma üzerine hakkında 5237 sayılı TCK’nın uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak ( Mersin İkinci Ağır Ceza Mahkemesi )’nden verilen 05.05.2006 gün ve 2006/75 Esas, 2006/153 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tarihinde M… E… Müdürü olup aynı zamanda ihale komisyon başkanlığı görevini yapan hükümlü Abdurrahman’ın, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazın satış ihalesi öncesinde Mehmet’in bu taşınmaza çok para harcadığını, muhakkak almak isteyeceğini bildiğinden, onu sıkıştırmak suretiyle para almak için Kazım ile işbirliği yapıp Kazım’ın ihaleye adamları vasıtasıyla alıcı olarak girmesini, bilahare Mehmet’ten para alma vaadi karşılığında ihaleden çekilmelerini sağlayıp bu şekilde menfaat temin etmesi eyleminde ihaleye fesat karıştırma suçu yanında irtikap suçunu da işlediği sabit olup 5252 sayılı Yasa’nın 9/4. maddesi gözetilerek 5237 sayılı Yasa’nın 235/4. maddesi delaletiyle aynı Yasa’nın 250/1. maddesi gereğince cezalandırılması gerekirken isabetli olmayan gerekçe ile bu suçtan cezalandırılamayacağına karar verilmesi,

Kesinleşen 09.11.1998 günlü ilk hükümde devletin bir zararı sözkonusu olmadığından bahisle zararın sanıklardan alınmasına yer olmadığına karar verilmesi karşısında, uyarlama aşamasında da 5237 sayılı Yasa’nın 235/1, 2-b-d maddesi ile belirlenen cezanın 235/3. maddesi gereğince artırılamayacağının gözetilmemesi,

Suçun 5237 sayılı Yasa’nın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen, hükümlü hakkında 53/5. maddenin uygulanmaması,

Kanuna aykırı, hükümlü müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 26.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.