t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Alım satımın mevzuata aykırı gerçekleştirilmesi tek başına Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu oluşturmayacağı hakkında

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2007/1794
K. 2007/5967
T. 9.7.2007

İhaleye fesat karıştırma suçundan sanıklar …in yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan mahkumiyetlerine dair Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.12.2005 gün ve 2003/146 Esas, 2004/54 Ek Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ile müdafiileri ve katılan vekili tarafından istenilmiş, incelemenin sanıklar …yönünden duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle 27.6.2007 Çarşamba saat 14.00′e duruşma günü tayin olunarak sanıklar müdafiilerine çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde Hakimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay C.Savcılarından M.Reis Koca hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine dosyadaki vekaletnamelere dayanarak sanık …  ve müdafii … ile sanık … ile sanıklar … ve … müdafii … ile sanık … ile müdafii … ile sanık … ve müdafii … huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanıklar hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanıklar müdafiileri temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkilleri hakkındaki hükmün BOZULMASINI istediler.

Yargıtay C.Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Hazır olan sanıklar … ve … müdafilerinin savunmalarına iştirak ettiklerini beyan ederek haklarındaki hükmün BOZULMASINI istediler.

Hazır olan sanık … temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.

Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşma 11.07.2007 Çarşamba saat 14.00′e bırakılmıştı.

Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenip gereği görüşülmüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu:

Sanıklardan Yaşar’ın “Boyalıtepe Köyü” olan nüfusa kayıt olduğu yerin, gerekçeli karar başlığına “Valide Sultan Mahallesi” olarak, sanıklardan Emin’in ise; “Rukiye” olan anne adının “Emine” olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak görülmüştür.

765 Sayılı TCK.nun 205. maddesindeki suçun maddi unsurunun sanığın kendi ve üçüncü şahıslar lehine haksız çıkar sağlamak olduğu, bu hareket öğesinin gerçekleşmemesi halinde salt alım satımının uygulama usul ve şekillerine aykırı davranılmasının alım satıma fesat karıştırma suçuna vücut vermeyeceği keza; Belediye Başkanı olan sanık Yaşar Evcen’in Kamu İhale Yasasındaki engel neden olduğu halde, kurucusu ve münferiden şirketi temsile yetkili olduğu şirketin diğer ortaklarından kardeşi sanık Yüzbaşı Evcen’in ihaleye katılmasını sağlayarak kendisinin de komisyon üyesi olarak iştirak ettiği 01.08.1990 ve 10.01.1991 tarihlerinde yapılan ihaleler sonucu belediyeye ait 6 parselin kendisinin de ortağı olduğu limited şirket adına tapuda intikalini temin etmek şeklinde oluşan eylemde; 413 adet parselin alım-satımının açık teklif artırma yöntemiyle yapıldığı, isteyenin ihaleye iştirak ettiği, parsellerin Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin belirlemiş olduğu muhammen bedelin üstünde satıldığı gözetildiğinde, sanıkların eylemlerinin 765 Sayılı TCK.nun 240. maddesinde düzenlenmiş görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu halde yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar ile müdafilerinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.