t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Puan eşitliği halinde, yaşın esas alınması yönünde düzenleme hk.

 

T.C.
DANIŞTAY
İdari Dava Daireleri Kurulu
Esas No:2014/2726
Karar No : 2015/3542

Özeti : Bir uzmanlık yan dalına seçilecek hekimin niteliği; mesleğin kamu ve kişi yararına geliştirilmesi ile insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığından, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, mesleki bilim sınavı puanı eşit olan adaylardan, seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceği, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verileceği şeklindeki düzenlemeyle, yan dal uzmanlık eğitimi mesleki bilim sınav puanı eşit olan adaylar arasından yapılacak seçimde bilimsel ve objektif ölçütler yerine, kişilerin iradelerine bağlı olmayan ve herhangi bir bilgi düzeyini ölçemeyen yaş esasının getirilmesinde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı; aynı Yönetmelik değişikliği ile Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavına katılabilmek için belli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma koşulunun kaldırılmasında ise hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
Temyiz Eden (Davacı) : Türk Cerrahi Derneği
Vekilleri : Av. …, Av. …
Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı
Vekili : Hukuk Müşaviri Av. …
İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.11.2013 günlü, E:2011/2898, K:2013/8950 sayılı kararının temyizen incelenerek
bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Başar Antürk Yalçmöz
Düşüncesi : Uzmanbk eğiminden daha ileri seviyede bir eğitim olan yan dal uzmanbk eğitiminin devamında nitebkb bir sağbk hizmeti sunumunun bu uzmanbk eğitimini alan kişilerin iyi bir şekilde yabancı dil bilmeleri, yabancı dildeki yayınları ve uygulamaları takip etmeleri be mümkün olduğu, yan dal uzmanbk eğitiminin, ana dal uzmanbk eğitiminden daha ileri seviyede, ihtisaslaşmaya yönebk bir eğitim olduğu düşünüldüğünde uzmanlık eğitimi için belb düzeyde yabancı dil bilgisi aranmakta iken, yan dal eğitiminde aranmamasmın hizmet gereklerine uygun düşmeyeceği, yabancı dil bilgisinin güncel olması gerektiği, uzmanbk eğitiminde yabancı dil sınavına girdiği gerekçesiyle yan dal uzmanbk eğitimi için aranan dil koşulunun kaldırılmasında ve buna bağb olarak da mesleki bihm sınavı puam eşit olan adaylardan yabancı dil puam daha yüksek olana öncebk tanınacağına ihşkin düzenlemede değişiktik yapılmasında, kamu yararına ve hizmet gereklerine uyarbk bulunmadığı gibi yan dal uzmanbk eğitimi mesleki bitim sınav puam eşit olan adaylar arasından yapılacak seçimde bibmsel ve objektif ölçütler ile mesleki hyakati ön plana çıkaran değerlendirme esasları yerine, kişilerin iradelerine bağb olmayan ve herhangi bir bilgi düzeyini ölçmeyen yaş esasının getirilmesinde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarbk bulunmadığından Yan Dal Uzmanbk Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmebğinde Değişildik Yapılmasına Dair Yönetmebğin 8. maddesinin ve 9. maddesinin 5. cümlesinin iptab gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava; Sağbk Bakanbğmca 08.02.2011 günü, 27840 sayıb Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanbk Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmebğinde Değişildik Yapılmasına Dair Yönetmebğin 8. maddesinin ve 9. maddesinin 5. cümlesinin iptab istemiyle açılmıştır.
Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.11.2013 günlü, E:2011/2898, K:2013/8950 sayıb kararıyla; dava konusu Yönetmebğin 8. maddesi ile kaldırılan Yan Dal Uzmanbk Eğitimi Giriş Sınav Yönetmebği’nin 10. maddesinde; “ÖSYM tarafından yapılacak olan bitim sınavına, Kamu Personeb Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinde en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı Dil Belgesi için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süresi uygulanır.” kuralına yer verildiği, bu maddenin kaldırılması ile birlikte, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavına katılabilmek için belli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma koşulunun da kaldırıldığı, 18.07.2009 günlü, 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeüği’nin 17. maddesinin 2. fıkrasında da, “Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavı başvuru tarihi dikkate alınır.” düzenlemesine yer verildiği, Yan dal uzmanlık eğitiminin, Yan Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı Yönetmeliği’nin 1. maddesi uyarınca, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları bir eğitim olduğu, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 17. maddesinde, Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarının sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için yabancı dil bilgisi yeterliliği arandığı, bu yeterliliğin tespitinde ölçü olan KPDS ve ÜDS sonuçlarının da sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerli olacağı belirtilmiş, beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihinin dikkate alınacağı kurala bağlanmak suretiyle, güncel bir yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti arandığı, bu itibarla, yan dal uzmanlık eğitiminin, yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olanların yapabileceği bir eğitim olması, ana dalda uzmanlık eğitimi alınabilmesi için de yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü uyarınca belli bir seviyede yabancı dil bilgisinin aranması karşısında, yabancı dil yeterliliğini ana dalda uzmanlık eğitimi sırasında ispat etmiş olan uzmanların, yan dal uzmanlık eğitimine başlamak için tekrar yabancı dil bilgisinin ölçülmesine gerek bulunmadığı, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği’nin 08.02.2011 günlü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi ile değişik 12. maddesinin 5. tümcesinde, “Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması* halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst
tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğinin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” kuralına yer verildiği, Yönetmeliğin bu maddesinin dava konusu değişiklikten önceki halinde ise; “Bir uzmanlık dalma seçme yapılırken ilgili puanda eşidik olması halinde, yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir.” şeklinde düzenlendiği, dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesi ile yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için KPDS veya ÜDS’den 50 puan almış olma koşulu kaldırıldığından, mesleki bilim sınavı puanı eşit olan adaylardan yabancı dil puam daha yüksek olana öncelik tanınacağı, bu durumda eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceğine ilişkin kuralın da değiştirildiği, mesleki bilim sınavı puam eşit olan adaylardan, seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceği, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verileceği kuralının getirildiği, getirilen bu düzenlemenin istisnai nitelikte bir düzenleme olup, yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirmede aslolanın puan yüksekliği olduğu, bunun da eşit olması durumunda ise seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceği belirtilerek objektif bir kriter getirildiği, bu iki durumda da eşitlik olması durumunda, ilgililerin uzmanlık deneyiminden daha fazla istifade etmek, ilgilileri daha genç yaşta uzman ve yan dal uzmanlığına yönlendirmek amacıyla yapılan bu düzenlemede hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gibi, eşitlik ilkesine de aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davamn reddine karar verilmiştir.
Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasım istemektedir.
Temyize konu kararın, 08.02.2011 günü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesi ile 9. maddesinin 5. cümlesinde yer alan “Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir,” ibaresine ilişkin kısımlarında usul ve hukuka aykırılık görülmemiş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmamaktadır.
Kararın, 08.02.2011 günü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 5. cümlesinde yer alan ” bu
durumda da eşitliğinin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresine ilişkin kısmına yönelik temyiz istemine gelince;
Dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesi ile kaldırılan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesinde; “ÖSYM tarafından yapılacak olan bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinde en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı Dil Belgesi için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süresi uygulanır:” kuralına yer verilmiştir. Bu maddenin kaldırılması ile birlikte, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavına katılabilmek için belli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma koşulu da kaldırılmıştır.
Yine dava konusu Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği’nin 08.02.2011 günlü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi ile değişik 12. maddesinin 5. cümlesinde, ” Bir uzmanlık dalma seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğinin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir. ” kuralına yer verilmiştir.
Yönetmeliğin bu maddesinin dava konusu değişiklik öncesi hali “Bir uzmanlık dalma seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesi ile yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için KPDS veya ÜDS’den 50 puan almış olma koşulu kaldırıldığından, mesleki bilim sınavı puam eşit olan adaylardan yabancı dil puam daha yüksek olana öncelik tanınacağı, bu durumda eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceğine ilişkin kural da değiştirilmiş; mesleki bilim sınavı puanı eşit olan adaylardan, seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verileceği, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verileceği kuralı getirilmiştir.
Davacı tarafından; yapılan bu değişiklikle alana özgü bilimsel bilgi düzeyleri eşit adaylar arasından seçimin, bir başka bilgi düzeyi olan yabancı dil bilgisine göre yapılmasından vazgeçilmesinin ve bunun yerine seçimi
yapılan uzmanlık yan dalım daha üst tercihinde gösterene öncelik verilmesinin, yan dal uzmanlık eğitimi gereklerine uygun düşmediği, daha başarılı ve daha nitelikli olanı belirlemeye yönelik ölçütün, objektif olarak, bilimsellik ve liyakat temeline dayalı şekilde belirlenmesi gerektiği, öte yandan bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilerek yaşa dayak ayrımcıkk yapıldığı ileri sürülmektedir.
Bir uzmankk yan dakna seçilecek hekimin nitekği, mesleğin kamu ve kişi yararına gekştirilmesi ile insan sağkğı açısından büyük önem taşımakta olup, dava konusu değişikkkle, yan dal uzmankk eğitimi mesleki bikm sınav puanı eşit olan adaylar arasından yapılacak seçimde bikmsel ve objektif ölçütler yerine, kişilerin iradelerine bağk olmayan ve herhangi bir bilgi düzeyini ölçmeyen yaş esasının getirilmesinde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarkk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.11.2013 günlü, E:2011/2898, K:2012/8950 sayık kararın, dava konusu 08.02.2011 günü, 27840 sayık Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmankk Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmekğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmekğin 8. maddesi ile 9. maddesinin 5. cümlesinde yer alan “Bir uzmankk dakna seçme yapıkrken ilgili puanda eşitlik olması haknde seçimi yapılan uzmankk yan daknı daha üst tercihinde gösterene öncekk verilir,” ibaresine ikşkin ikşkin kısımlarının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile anılan kararın 08.02.2011 günü, 27840 sayık Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmankk Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmekğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmekğin 9. maddesinin 5. cümlesinde yer alan “bu durumda da eşitliğinin bozulmaması haknde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncekk verikr.” ibaresine ikşkin kısmının bozulmasına oyçokluğu ile kararın tebkğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2015 gününde karar verildi.
KARŞI OY
X- Dava, 08.02.2011 günlü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmankk Eğitim Giriş Sınavı Yönetmekğinde Değişildik Yapılmasına Dair Yönetmekğin 28.04.2007 günlü, 26506 sayık Resmi Gazete’de Yayımlanan Yan Dal Uzmankk Eğitim Giriş Sınavı Yönetmekği’nin 10. maddesini yürürlükten kaldıran 8. maddesi ile 12. maddesini değiştiren 9. maddesinde geçen “Bir uzmankk yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncekk verikr, bu durumda da eşitliğin
bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” cümlesinin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesi ile kaldırılan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinde; “ÖSYM tarafından yapılacak olan bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinde en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı Dil Belgesi için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süresi uygulanır.” kuralına yer verilmiştir. Bu maddenin kaldırılması ile birlikte, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavına katılabilmek için belli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma koşulu da kaldırılmıştır.
18.07.2009 günlü, 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında da, “Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavı başvuru tarihi dikkate alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Yan dal uzmanlık eğitimi, Yan Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 1. maddesi uyarınca, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları bir eğitimdir.
Dava konusu değişiklik öncesinde yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için belli seviyede yabancı dil bilgisi aranmakta iken; davalı idarece, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği uyarınca ana dal uzmanlık eğitimine zaten yabancı dili belli bir seviyenin üstünde olan adayların kabul edildiği, bu nedenle yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen bir hekimin, yabancı dil yeterliliğini daha önce ispat etmiş olduğu, ileri düzeyde uzmanlaşmış insan gücü ihtiyacı bulunduğu, yan dala girişte, yeniden yabancı dil belgesi aranmaması ile, çok yoğun ve meşakkatli olan ana dal uzmanlık eğitim sırasında adayların yılın belirli zamanlarında yapılan sınavlarda yabancı dil başarı belgelerini temin etmekle uğraşmamaları ve ana dalda uzman olmalarından sonra hemen kesintisiz olarak yan dal
eğitimlerine devam edebilmelerine imkan sağlamak Ü2ere bu şartın kaldırılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 17. maddesinde, Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarının sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için yabancı dil bilgisi yeterliliği aranmış, bu yeterliliğin tespitinde ölçü olan KPDS ve UDS sonuçlarının da sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerli olacağı belirtilmiş, beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihinin dikkate alınacağı kurala bağlanmak suretiyle, güncel bir yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti aranmıştır. Yan dal uzmanlık eğitimi, uzmanlık eğitiminden daha ileri seviyede, ihtisaslaşmaya yönelik bir eğitim olup, uzmanlık eğitiminin hemen sonrasında yapılabileceği gibi, daha sonra da yapılabilecek bir eğitimdir. Uzmanlık eğitimi için belli düzeyde yabancı dil bilgisi aranmakta iken, uzmanlık eğitiminden daha ileri seviyede bir eğitim olan yan dal uzmanlık eğitimi için aranmaması, bu alanda çalışma yapabilecek nitelikte hekimin seçiminin isabetli olarak yapılmasını engelleyeceğinden, Yönetmeliğin dava konusu 8. maddesinde hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerine uyarlılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Daire kararının bu kısmının da bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.
KARŞI OY
XX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın, 08.02.2011 günü, 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 5. cümlesinde yer alan “bu durumda da eşitliğinin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresine ilişkin kısmının da onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.