t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Kamu İhâle Kurulu Kararları

logo

Kamu İhâle Kurulu Kararları

 

1-   Hizmet alımı ihalelerinde işe alma ve işten çıkarma hususlarında şartnamede düzenleme bulunması hakkında.

2-   HBYS alımı ihalelerinde iş deneyim hakkında.

3-   Sigorta prim oranları ile ilgili

4-   Mali sorumluluk sigortası hakkında.

5-   Malzemeli ve malzemesiz hizmet alımlarında iş deneyim belgesi hakkında.

6-   Hazine müsteşarlığınca belirlenen uyulması zorunlu tarifelere tabi yangın sigortasına eklenen deprem teminatı hakkında.

7-   Hizmet alımı ihalelerinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti hakkında.

8-   İlaçlama ve çöp toplama hizmeti alımlarında benzer iş hakkında.

9-   Giyim için idare tarafından öngörülen tutarın istekli tarafından % 3′ünün teklif edilmesi, temizlik malzemeleri için belirlenen bedelin ise % 10′unun teklif edilmesi hakkında.

10-  Giyim bedelinin idarenin yaklaşık maliyetinin yüzde onuna tekabül etmesi hakkında.

11-  Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin Kamu İhale Kanunu’na tabi idareler kapsamında bulunmadığı hk

12-  İhale dokümanına itiraz süresi ve ehliyet hakkında.

13-  Damga vergisinin sözleşme üzerindeki etkisi hakkında.

14-  İhale komisyonu tarafından incelenen hususun Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmemesi hakkında.

15-  Belediye Meclisince hak sahibi olan komisyonculara tahsis edilen hal yerine, hak sahibi komisyoncularca yaptırılan hal yazıhaneleri inşaatı işinin Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunup bulunmadığı hakkında.

16-  Şikayet ve İtirazen Şikayet başvuru süresinin hukuksal niteliği hakkında.

17-  Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında başvuruda bulunma yetkisinin tevsikine hakkında.

18-  İtirazen şikayet başvurusunda bulunulurken başvuru bedelenin tespit edilememesi halinde dikkate alınacak tutar hakkında.

19-  Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmanın aşırı düşük teklif açıklamasına etkisi hakkında.

20-  Aşırı düşük teklif sorgulamasında idarenin takdir yetkisi hakkında.

21-  Aşırı düşük teklif sorgulaması için gönderilen yazıda tebliğ gününün sürenin hesabına dahil edilip edilemeyeceği hakkında.

22-  Aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilere belirli bir kar oranı ile işi nasıl gerçekleştirecekleri hususunun sorgulanmasının hukuka uygun olup olmadığı hakkında.

23-  Asgari işçilik hesaplama yöntemi hakkında.

24-  A II Grubu benzer iş hakkında.

25-  Kurul kararına itiraz hakkında.

26-  İş hacmini gösteren belgeler hakkında.

27-  Başvuru ehliyeti hakkında.

28-  Yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra yaklaşık maliyet güncellenmesi yapılıp yapılamayacağı hakkında.

29-  Vekaleten ihaleye katılınması halinde sunulacak belgeler hakkında.

30-  Standart Form – KİK031.1/Y hakkında.

31-  iş denetleme belgesinin kullanılması hakkında.

32-  Teknik şartnameye uygunluk konusundaki sorumluluk hakkında.

33-  Demonstrasyon hakkında.

34-  Klavye, monitör ve fare için yetkili satıcılık belgesinin ayrı ayrı sunulması gerekip gerekmediği hakkında.

35-  Mal alım ihalelerinde ihalelenin hangi aşamasında donanımın güncel direktif ve standartlara uygun olduğunu gösteren test raporlarının sunulacağı hakkında.

36-  Doğrudan temin hakkında.

37-  aritmetik hata hakkında.

38-  Bölge Müdürünün kamu ihalelerindeki hukuksal durumu hakkında.

39-  ”…Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Tünel, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel ve Sathi Kaplama Mıcırı Temini v.s. İşleri Yapım İşi”nin benzer işleri hakkında.

40-  Şartnamede münhasıran belirtilmeyen giderler hakkında.

41-  projede vaki olan eksiklikler hakkında.

42-  İthal edilen mallar için firmanın sahip olduğu disribütörlük belgesinin sunulması aşırı düşük teklif açıklamasının kabulüne etkisi hakkında.

43-  İdare ile istekli arasında bazı imalat kalemleri açısından metraj farklılıkları bulunmasının hukuka uygun olup olmadığı hakkında.

44-  İstekli tarafından bazı birim fiyatların tespitinde yanlışlıklar yapılmasının mevzuat çerçevesinde korunup korunamayacağı hakkında

45-  Anahtar teslim götürü bedel teklif verilen ihalelerde yaklaşık maliyetin idare ve istekliler tarafından farklı tespit edilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında.

46-  Nakliye hizmeti ana faaliyet konusu olarak yapılacak A Grubu Hurda Malzeme Nakliye İşinin Kamu İhale Kanunu’na tabi olup olmamasının hüküm ve sonuçları hakkında.

47-  Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentleri uyarınca verilmesi gereken taahhütnamenin standart form örneğine uygun sunulmaması ve durumun yabancı misyon şefliğinden teyit edilmemesi hakkında.

48-  2 ayrı ihaleye yöneli şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun tek dilekçe ile yapılmasının mümkün olup olmadığı hakkında.

49-  İdarenin önceki yılllarda yapmış olduğu ihalelere göre düşük tenzilat yapılan ihalenin iptalinin hukuka uyarlı olup olmadığı hakkında

50-  1. ve 2. teklif fiyatı arasında fiyat farkı olması nedeniyle kamu yararı gerekçe gösterilerek ihalenin iptali hukuka uygun olup olmadığı hakkında