t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Kaçak akaryakıt satımı nedeni ile mühürleme işlemi hk.

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2016/838
Karar No : 2016/3734

 

İstemin Özeti : Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih ve E:2015/635, K:2015/1588 sayılı kararının; mühürleme işlemine gerekçe gösterilen tankın atıl olarak istasyonda bulunduğu, tankın içinde ne olduğunun işletme personelince bilinmediği, tankın pompalar ve otomasyon sistemi ile bağlantısı olmadığı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nce yaptırılan bilirkişi incelemesinde “sökülen akaryakıt tankı ile bu tankın bağlı olduğu iddia edilen kırmızı boya ile işaretlenmiş akaryakıt iletim borusunun uzandığı 1 ve 2 numaralı pompalar arasında bir bağlantı görülemediği” tespitine yer verildiği, LPG tankına ve pompasına yönelik tesis edilen bir işlem olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Ali SAĞANAK’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkimi’nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava, Kayseri İli, İncesu İlçesi’nde bulunan davacıya ait akaryakıt istasyonunun mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında “5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez. Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, geçici durdurma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler Kurum tarafından alınır.” hükümlerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin onbirinci bendinde; “Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır hükmüne yer verildiği, dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirkete ait Kayseri İli, İncesu İlçesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunda 15.4.2015 tarihinde davalı idare elemanlarınca denetim yapıldığı, yapılan denetim sonucunda akaryakıt istasyonunun vaziyet planında bulunan yer altı tanklarından birinden şüphelenilmesi üzerine tankın otomosyon probunun sökülerek kontrol edilmesi neticesinde yakıt şamandırasının bir tahta kazık ile sabitlendiğinin görüldüğü, şüpheli tankın kapağı açılarak iç kısmı kontrol edildiğinde bir bölme olduğu, bölmenin tankın dibinden yaklaşık 1 metre yükseklikte bulunduğunun ve tankın içinde yaklaşık 30-40 cm ebatlarında penceresi olduğunun belirlendiği, bölme içerisinde yaklaşık 13.160 kg yakıt olduğunun tespit edildiği, ulusal marker cihazı ile yapılan ölçüm sonucunun geçersiz çıktığı, akaryakıt istasyonun yapılan bu tespitlerden sonra 16.4.2015 tarihli tutanakla mühürlendiği, istasyondan alınan numunelerin Malatya İnönü Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı’nca yapılan kontrol analizinde, parlama noktası, damıtma ve kükürt değerleri açısından EPDK tarafından yayınlanan teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğu, tağşiş ve/veya hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün içerdiği ve ulusal marker ölçümünde marker seviyesinin geçersiz olduğunun rapora bağlandığının anlaşıldığı, davacıya ait akaryakıt istasyonunda, bir tank içine yapılan özel bölmede, 5607 sayılı Kanun’da tanımlanan nitelikte, akaryakıt tanımına uymayan ve ulusal marker seviyesi geçersiz olan kaçak akaryakıt bulundurulduğu ve satıldığı hususlarının, istasyondan alınan numunelerin üniversite laboratuvarında yapılan analizi sonucunda sübuta erdiğinin açık olduğu, 5015 sayılı Kanunun 20. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca kaçak akaryakıt satımı gerçekleştirilen söz konusu akaryakıt istasyonunun mühürlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih ve E:2015/635, K:2015/1588 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 48,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.