t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Danıştay 8. Dairesi Kararları

logo

ÇED Raporu Aranmayan Madencilik Faaliyetleri Hakkında.

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Hakkında.

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Hakkında.

Tazminat Taleplerinde Görevli Yargı Kolu.

Tekaddüm Hakkı

Görevsizlik kararının temyiz edilip edilemeyeceği hakkında.

İmar Planının Önemli Doğa Koruma Alanlarında Dikkate Alınıp Almadığı Hakkında.

Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesi Hakkında.

Tapu Dairelerinde Taşınmazların Tapuya Mera Olarak Tescil Edildikleri Takdirde Taşınmazda Madencilik Faaliyetinde Bulunulup Bulunulamayacağı Hakkında.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bildirimde Bulunulmaksızın Taşeron Sözleşmesi Yapılması Halinde 3213 Sayılı Maden Kanununun 10. Maddesinin Uygulanmasının Kanuna Uygun Olup Olmadığı Hakkında.

Mevzuatta Belediye Başkanlarına Ticaret Yasağı Getiren Bir Hüküm Bulunmadığından Ve Belediye Başkanlığı Süreli Bir Hizmet Olmadığından, Maden Yasasının 6. Hükmü Uyarınca, Belediye Başkanı Olan Davacıya Ait Önceden Verilmiş Maden Ruhsatlarının Feshine İlişkin  İşlemde Hukuki İsabet Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Maden Sahalarının Mahallinde Tetkik İçin Gerekli Olan Kontrol Ve Denetim Masraflarının Madencilik Fonundan Karşılanacağı Ve Bu Masrafların İstenilmesine Karşın İlgililerce Yatırılmamasının Maden Ruhsatının İptalini Gerektirip Gerektirmeyeceği Hakkında.

27.04.2002 Gün Ve 24738 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” İptali İsteminin; İthalat İşlemleri Üzerine Mali Yükümlük, Bakanlar Kurulunca Değil, Yetkisi Olan Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Getirilmiş Olması Nedeniyle İptal Kararı Verilmesinin Gerekli Olup Olmadığı Hakkında.

İşletme Ruhsatı Teminatı Ve İşletme Ruhsat Harcının Peşin Yatırılması Gerektiği Halde Yatırılmayan Şirketin Ön işletme Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Ruhsat Sahiplerinin “Yolluk Avansı” Yatırmaması Nedeniyle Teminatlarının İrat Kaydedilemeyeceği Ve Ruhsatlarının İptal Edilip Edilemeyeceği Hakkında.

Maden Arama Ruhsatı Sahasında Maden Yasası Kapsamında Yer Almayan Bir Madde İçin Taşocakları Nizamnamesi Uyarınca Taşocağı İzni Verilmeyeceği Yolunda Bir Sınırlama Bulunmadığı, Söz Konusu Sahadaki Kil Ocağı Ruhsatının Maden İşletmesinden Daha Eski Olduğu Göz Önüne Alındığında, Maden Sahasında Kil Ocağı Ruhsatı Verilebileceği İle Kazanılmış Hakların Varlığı Gözetildiğinde, İdare Tarafından Verilen Ruhsatta Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Kanunlarda Belediye Başkanlarına Ticaret Yasağı Getiren Bir Hüküm Bulunmadığı, Belediye Başkanlığının Süreli Bir Hizmet Olduğu, Memur Olmaması Nedeniyle, Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Maden Ruhsatlarının Feshedilip Feshedilemeyeceği Hakkında.

…Mahallesindeki Taşınmazın Bir Kısmının Taşocağı Olarak Kullanılması Nedeniyle .. Lira Arazi Kullanım Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemin, İdarece Adli Yargı Yerinde Açılacak Davanın Hazırlığını Tekil Eden Bir Ön İşlem Niteliğinde Olduğu, Dolayısıyla İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin Ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Hakkında.

Mevzuatta Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılarak, Demir-Çelik Sektörünün Kullandığı Kömür Hariç, Kömür, Krom Cevheri Ve Petrokok İthalatından %10 Fon Kesintisi Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Maden Araması Yapılabilmesi Ve Faaliyette Bulunabilmesini Hazineye Ait Ve Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 51/G Maddesi Uyarınca Pazarlık Usulü İle Kiralanması Gerektiği Koşuluna Bağlanan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Maden Ruhsatı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinde İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Kişilerim, 3213 Sayılı Maden Kanununda, Arama, Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatı Alamayacakları Belirtilen Kamu Görevlileri Arasında Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında.

Maden İşletilmesi Amacıyla Verilen Maden Ruhsatının Ruhsat Süresince Taşınmazdan Faaliyette Bulunma Hakkı Tanımasının Ruhsat Sahibine Satılması Veya Kiralanması Sonucunu Doğurmayacağı Nedeniyle İdarenin Bu Yönde İşlem Tesisine Zorlanıp Zorlanamayacağı Hakkında.

Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Kendisine Tesis Edildiğinden Bahisle, Maden Ruhsatına Dayalı Olarak İşletilen Ocağa Giriş-Çıkışı Engellemesinin 3091 Sayılı Kanun Uyarınca Önlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Bor Madeni Alanında Eti Bank’ın Yasal Tekel Hakkına Sahip Olduğu, Bu Alanda Hakim Durumunu Kötüye Kullandığından Bahisle Yapılan Şikayet Başvurusundaki İddiaların Yasal Tekel Hakkının Kullanılmasından Kaynaklandığı Ve  4054 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kaldığından Bahisle Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Arama, Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatın Bağlanmış Olan Sahaların Sonradan Belediye İmar Sınırları İçine Alınması Durumunda, 3213 Sayılı Kanunun 7. Maddesindeki İstisna Hükmü Uyarınca, Belediyeden İzin Alması Gerekip Gerekmediği Hakkında.

Madenlerin Aranması, İşletilmesi Ve Üzerinde Hak Sahibi Olunmasını Düzenleyen 3213 Sayılı Kanunda, Ruhsat Sahibi İçin Öngörülen Yükümlülükler Yerine Getirildiği Sürece Maden İşletme Ruhsatlarının İptaline Olanak Bulunup Bulunmadığı Hakkında.

Ön İşletme Ruhsat Harçları, Peşin Olarak Alınan Harçlardan Olduğundan, Cevher Ocağı Hiç İşletilmemiş Olsa Dahi Bu Harcın Ödenmesi Gerekip Gerekmeyeceği Hakkında.

İlgili Madenin Çıkarıldığı Ocağın Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Olmakla Birlikte; Madenin İşlendiği Fabrikanın Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Nedeniyle, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 97/B Maddesine Göre İstenilen Belediye Payının Yerinde Olup Olmadığı Hakkında.

Taşocağı Ruhsat Kiraları Hakkında.

Maden Kanunu İle İlgili Fon Kesintileri Hakkında.

Petrol Hakkında Kayıtlı Sermaye Transfer Talebi Hakkında.

Madencilik İzni Hakkında.

Madencilik Faaliyetinin İzne Bağlı Prosedürlerin Yerine Getirilmesi İle Başlayıp Başlamayacağı Hakkında.

Maden Sahaları İçinde Yer Alan Taşocakları Ruhsatları Hakkında.

Taşocağı Ruhsatı İstemi Hakkında.

Fon Hesapları Hakkında.

Kontrol Ve Denetimlerde Yolluk Avansı İstemi Hakkında.

İşletme Ruhsatı Teminatı Ve Harcı Hakkında.

27.04.2002 Tarih Ve 24738 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” İptali İstemi Hakkında.

Tarım Arazilerindeki Kum Ocakları Hakkında.

Belediye Başkanlarına Ait Maden Ruhsatları Hakkında.

Kaçak Kum Alımında Verilen Para Cezaları Hakkında.

Ruhsat İptali Hakkında.

İdareye Bildirimde Bulunulmadan Taşeron Sözleşmesi Yapılması Hakkında.

Maden İşletme Ruhsatının Feshi Hakkında.

Ön İşletme Ruhsatı Alınmış Maden Ocağının Belediyeden Ruhsat Alınmadığından Bahisle Kapatılması Hakkında.

03.02.2005 Gün Ve 25716 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Maden Yasası Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7. Maddesinin Ve 125, 126 Ve 127. Maddelerinin İptali İstemi Hakkında.

Ruhsatı İptal Edilen Sahalar Hakkında.

İşletme Ruhsatı Verilmesi Hakkında.

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Geçici Ğ. Maddesinin 1. Bendinin Birinci Cümlesinin İptali İstemi Hakkında.

Rodövans Sözleşmesinin Feshi Hakkında

Maden İşletme Ruhsatı Sahası Üzerindeki Taşocağı Ruhsatının İptali Hakkında.

Devlet Hakkı Bedeli Ve İdari Para Cezası Hakkında.

Kaçak Ve İzinsiz Toprak Alındığından Bahisle Malzeme Bedeli İstenilmesi Hakkında.

Mera Vasfı Taşıyan Alanlardaki Maden Arama Ruhsatları Hakkında.

Rodövansçıya Verilen İdari Para Cezası Hakkında.

Valiliklerce Verilen Mera Komisyonu Kararları Hakkında.

Maden İşletme Ruhsatı Süresinin Uzatılması Hakkında.

Proje Hedeflerine Erişilememesi Hakkında.

Ruhsatlı Maden Sahalarındaki Taşocağı Alanlarının Büyütülmesi İstemi Hakkında.

Maden Yasasının 21. Maddesinin İhlali Hakkında.

Ön İşletme Projesi Ve Son Dönem Faaliyet Raporlarının İdareye Gönderilmesi Hakkında.

Taşocağı İşletme Ruhsatı Hakkında.

İntibak İşletme Ruhsatı İle İlgili Davadan Feragat Hakkında.

Devletleştirilen Sahadaki Maden Haklarının İadesi İstemi Hakkında.

Mermer Ruhsatlı Sahada Çıkartılan Kayrak Taşı Hakkında.

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 2. Fıkrasındaki, “Üç Yıldan Az Olmamak Üzere” İbaresinin İptali İstemi Hakkında.

Taksir Edilen Sahalar Hakkında.