t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

İtirazen şikayet başvuru süreleri hk.

logo

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2010/1084
Karar No : 2015/1210

“Dosyanın incelenmesinden; Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.09.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine karşı davacı şirketin 24.09.2008 tarihinde, söz konusu ihaleyle ilgili şartname ve tip sözleşmesine yer alan bazı hususların mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihalede teklif vermelerinin engellediğinden bahisle ihalenin iptal edilmesi iddialarıyla idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece otuz günlük süre geçtikten sonra şikâyete ilişkin olarak 05.11.2008 tarihinde, davacı şirketin başvurusu uygun bulunmayarak şikayetin reddine karar verildiği, bilahare davacı şirketin 13.11.2008 tarihinde davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine dava konusu işlemle, 4734 sayılı Kanunun 55. maddesi ve ihalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hükümler uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığına karar verildiği ve bu kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada, idarenin, şikâyet başvurusunu takip eden otuz gün içinde cevap vermemesi hâlinde, otuz günlük süreyi takip eden on beş gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmekle birlikte, itirazen şikâyet hakkının bulunduğu/devam ettiği bir aşamada, itirazen şikâyet başvuru süresi içinde, idarenin şikâyete ilişkin cevap vermesi hâlinde başvuru süresinin bu cevap tarihinden itibaren başlatılması, idarenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarının başvuru sahiplerine yüklenmemesi ve onların aleyhine yorumlanmaması gerekmektedir.
Bu durumda, 24.09.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun 05.11.2008 tarihinde reddedilmesi ile bu tarihten itibaren on beş gün içinde 13.11.2008 tarihinde davalı idareye süresi içinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş iken, itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 17.11.2009 tarih ve E.2009/317, K:2009/1345 sayılı kararının BOZULMASINA,…26.03.2015…” karar verilmiştir.