t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Hileli malzeme, araç ve usuller kullanmak kapsamında olduğundan hk.

logo

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2008/2116
Karar No : 2009/4645

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce verilen 23.10.2007 tarih ve E:2007/617, K:2007/1571 sayılı kararın; dava konusu edilen yasaklamayla ilgili iş ve işlemlerin Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 28.09.2001 tarih ve 4178 sayılı yazısı ve eki raporda getirilen öneri doğrultusunda tesis edildiği, işlemin kamu yararına, hizmetin gereklerine ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Burcu SİNOPLU’nun Düşüncesi: Temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Ünal DEMİRCİ’nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkimi’nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirketin 2886 sayılı Kanun’un 84. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 13.07.2002 tarih ve 24814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Onuncu Dairesi’nin 15.12.2006 tarih ve E:2003/2701, K:2006/7172 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle dosyanın yeniden incelenmesi sonucu, 1994 yılı yapım programında yer alan Bingöl İli, Merkez Yamaç Yatılı Bölge Okulu yapım işinin 2886 sayılı Kanun’un 81/p maddesi uyarınca emanet usulüyle yapılmasının kararlaştırıldığı ve Emanet Komisyonu oluşturulduktan sonra ihalenin yapıldığı, ihaleyi kazanan davacı şirketin 25.01.1995 tarihinde sözleşme yaparak 15.04.1995 tarihinde işe başladığı, iş devam ederken okulun mutfak ve çamaşırhanelerine montajı yapılacak malzemelerin emanet komisyonunun 31.03.1997 günlü kararı ile Şenaydın firmasına yaptırılmasına karar verildiği, ilgili firmanın cihaz ve malzeme bedelleri davacı şirkete ödenmek ve davacı şirket tarafından da Şenaydın firmasına ödenmek suretiyle hak edişler düzenlendiği, işin zamanından önce tamamlanarak 20.10.1998 tarihinde geçici kabulünün yapılarak Bingöl Valiliği’ne teslim edildiği, geçici kabul işleminden yaklaşık iki yıllık süre geçtikten sonra 27.09.2000 tarihinde idarece kesin kabulün yapıldığı, 13.08.2001 günlü inceleme raporunda okulun mutfak ve çamaşırhane kısmında bazı eksiklikler olduğu, buna göre hak edişlerde davacı şirkete fazla ödeme yapıldığı belirtilerek yasal faiziyle tahsili ve hazine zararına neden olunduğundan bahisle ihalelere katılmaktan yasaklanmasının önerilmesi üzerine davalı idarece 2886 sayılı Yasanın 83/c maddesine göre dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, davacı şirketin ihale aşaması sona erip sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünü sözleşmeye uygun yerine getirmeyerek idareyi zarara uğratmış olmakla birlikte, idareyi zarara uğratan fiilin, ihale aşamasından sonra meydana gelmiş olması nedeniyle, davacı şirket hakkında 84. maddenin 3. fıkrası uyarınca yalnızca ihaleyi yapan bakanlığın ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesi gerekirken, 84. maddenin 1. fıkrası uyarınca bütün ihalelere katılmaktan yasaklanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare ile Bingöl Valiliği tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, kural olarak idare mahkemelerince ve Danıştay’ca verilen kararların temyizen incelenmesini isteme hak ve yetkisi, kararda taraf olarak gösterilen kişi veya idari makamlara tanınmıştır. Dosyanın incelenmesinden Bingöl Valiliği’nin davada taraf olmadığı halde temyiz isteminde bulunduğu anlaşıldığından, Bingöl Valiliği’nin temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Davalı Milli Eğitim Bakanlığı’nın temyiz istemine gelince;
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83.maddesinde ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi sonuçlandırılması sırasındaki yasak fiil ve davranışlar sayılmış olup maddenin (c) bendinde, ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işlemler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç ve usuller kullanmak yasaktır kuralına yer verilmiştir. Anılan Yasanın 84. maddesinin birinci fıkrasında ise, 83. maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanların, bu fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, hakkında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin yüklenicisi olduğu Bingöl İli Merkez Yamaç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile ilgili iddialar üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan 13.08.2001 tarihli inceleme raporuna göre, mutfak ve çamaşırhane tesisatı imalatlarında kesin hakedişe dahil edilen ancak mahallinde olmayan imalatlar nedeniyle 1994 yılı fiyatlarıyla 809,14-TL ve 1997 yılı fiyatlarıyla 5.584,19-TL olmak üzere müteahhide fazla ödemede bulunulduğu, bu nedenle Hazineyi zarara uğrattığı belirlenen davacı şirketin 2886 sayılı Kanun’un 83/c maddesine uyan eyleminden dolayı 1 yıla kadar tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanmasının teklif edildiği, bu doğrultuda 2886 sayılı Kanun’un 84. maddesi uyarınca davacı şirketin 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu ihaleden yasaklama kararına dayanak alınan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince yapılan ve davacı tarafından aksi ispatlanamayan saptamalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83/c maddesinde sayılan hallerden olan taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç ve usuller kullanmak kapsamında olduğundan, davacı şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi gereğince Bingöl Valiliği’nin temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, davalı tarafın temyiz isteminin kabulüne, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 23.10.2007 tarih ve E:2007/617, K:2007/1571 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 27.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.