t: 0312 285 75 83 f: 0312 285 75 84
akkurt@melihakkurt.av.tr
Logo

Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına hk.

logo

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2007/5832
Karar No : 2008/7347

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce verilen 20.09.2006 tarih ve E:2006/1803, K:2006/2933 sayılı kararın; kesin kabulün yapılmaması nedeniyle ortada henüz gerçekleşmiş zararın olmadığına ilişkin gerekçenin dosya içeriği ile örtüşmediği, 2886 sayılı Kanun’un 83. maddesinde belirtilen fiilleri işleyenlerin bütün ihalelere katılmaktan yasaklanacağının öngörüldüğü, sadece ilgili Bakanlığın ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesinin kanundaki düzenlemenin amacına ve idarenin bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Burcu SİNOPLU’nun Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Ünal DEMİRCİ’nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkimi’nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 13.07.2002 tarih ve 24814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Onuncu Dairesi’nin 29.03.2006 tarih ve E:2003/1043, K:2006/2191 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle uyuşmazlığın esası incelenerek, kesin kabulü yapılmayan iş nedeniyle ortada henüz oluşmuş ve kesinleşmiş bir hazine zararı söz konusu olmadığından müfettiş raporuna göre taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği kanısına varılan davacı şirketin Kanun’un 83. maddesi kapsamında herhangi bir yasak fiil ve davranışının söz konusu olmaması nedeniyle 84. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yaptırım uygulanarak sadece ihaleyi yapan Bakanlığa ait ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekirken tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklama yolunda tesis edilen dava konusu işlemde yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83.maddesinde ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi sonuçlandırılması sırasındaki yasak fiil ve davranışlar sayılmış olup maddenin (c) bendinde, ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işlemler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç ve usuller kullanmak yasaktır kuralına yer verilmiştir. Anılan Yasanın 84. maddesinin birinci fıkrasında ise, 83. maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanların, bu fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, hakkında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin yüklenicisi olduğu Bingöl İli Merkez Sancak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile ilgili iddialar üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan 13.08.2001 tarihli inceleme raporuna göre, mutfak ve çamaşırhane tesisatı imalatlarında kesin hakedişe dahil edilen ancak mahallinde olmayan imalatlar nedeniyle 1996 yılı fiyatlarıyla 190.064.400-TL (190,06-YTL) ve 1997 yılı fiyatlarıyla 440.383.855-TL (440,38-YTL) olmak üzere müteahhide fazla ödemede bulunulduğu, bu nedenle Hazineyi zarara uğrattığı belirlenen davacı şirketin 2886 sayılı Kanun’un 83/c maddesine uyan eyleminden dolayı 1 yıla kadar tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanmasının teklif edildiği, bu doğrultuda 2886 sayılı Kanun’un 84. maddesi uyarınca davacı şirketin 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu ihaleden yasaklama kararına dayanak alınan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince yapılan ve davacı tarafından aksi ispatlanamayan saptamalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83/c maddesinde sayılan hallerden olan taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç ve usuller kullanmak kapsamında olduğundan, davacı şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi gereğince davalı tarafın temyiz isteminin kabulüne, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 20.09.2006 tarih ve E:2006/1803, K:2006/2933 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, 18.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.